Meningar med «jordbruksrevolutionen»

« Den medeltida jordbruksrevolutionen fick enorma långsiktiga konsekvenser för bönderna och i slutändan för det europeiska samhället som helhet. Tack vare ökad djurkraft och effekterna av växelbruk blev befintliga åkrar mycket mer produktiva. »
« Befolkningsökningen i samband med jordbruksrevolutionen hade en annan konsekvens: förutom att helt enkelt förbättra böndernas liv och öka familjestorleken ledde den till att städer växte fram. »
« Även om jordbruksrevolutionen lade grunden för tillväxten och städerna drog nytta av den, ledde andra faktorer till den ekonomiska boomen under denna period. »
« Den medeltida jordbruksrevolutionen ledde till en expansion av befolkningen, urbaniseringen och ekonomin, framstegen inom utbildning och lärdom ledde till högre läs- och skrivkunnighet och ett mer sofistikerat intellektuellt liv, och Europa var fritt från storskaliga invasioner. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021